Prikaz osobe koja na sebi ima zaštitnu kacigu, reflektirajući prsluk, a pored njega u ikonicama je ostala radna oprema obavezna prema pravilniku o zaštitnoj opremi

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU PRI UPORABI RADNE OPREME

OBVEZE POSLODAVCA

Poslodavac je obvezan osigurati da je radna oprema koja je na raspolaganju radnicima ispravna, za rad prikladna i prilagođena i da za vrijeme rada ne ugrožava njihovu sigurnost i zdravlje.

Poslodavac mora, pri izboru radne opreme voditi računa o posebnim radnim uvjetima, značajkama i opasnostima za sigurnost i zdravlje radnika koje postoje na mjestu rada te o svim dodatnim opasnostima koje proizlaze iz njene uporabe.

Ako nije moguće u cijelosti koristiti radnu opremu bez rizika za sigurnost odnosno zdravlje, poslodavac mora poduzeti potrebne mjere za smanjivanje rizika.

Ako poslodavac sastavlja dijelove radne opreme u funkcionalnu cjelinu ili radnu opremu prepravlja tako da joj promijeni osobine i funkcionalnost, tada postaje proizvođač radne opreme i na njega se primjenjuju propisi koji vrijede za proizvođače radne opreme

PREGLED I ISPITIVANJE RADNE OPREME

Poslodavac je odgovoran da stručna osoba pregleda radnu opremu nakon postavljanja i prije prve uporabe, ako sigurnost te opreme ovisi o instaliranju i nakon montaže na drugo mjesto ili lokaciju, u skladu s propisima zaštite na radu, posebnim propisima i uputama proizvođača odnosno pravilima struke da se osigura pouzdan i ispravan rad.

Zbog sigurnosti i zdravlja i sigurnih uvjeta rada i radi pravovremenog otkrivanja i otklanjanja kvarova koji mogu uzrokovati opasne situacije, poslodavac mora za radnu opremu osigurati:

povremene preglede i, ako je potrebno, ispitivanje od strane ovlaštenih osoba u skladu s nacionalnim propisima odnosno praksi i

posebne preglede od strane ovlaštenih osoba svaki put kad nastupe iznimne okolnosti koje bi mogle ugroziti sigurnost radne opreme, poput preinaka, nezgoda ili dužih zastoja u radu.

O pregledu radne opreme poslodavac vodi evidenciju, čuva je i daje na raspolaganje nadležnom inspektoru zaštite na radu.

RADNA OPREMA KOJA UKLJUČUJE POSEBNE RIZIKE

Ako uporaba radne opreme uključuje posebne rizike za sigurnost odnosno zdravlje radnika, poslodavac mora osigurati:

da tom radnom opremom rukuju samo za to imenovani radnici koji moraju biti osposobljeni i

da popravljanje, preinake, održavanje ili servisiranje radne opreme izvode radnici koji su posebno osposobljeni za te poslove

OBAVIJEST I OSPOSBLJAVANJE RADNIKA ZA RADNU OPREMU

Poslodavac mora osigurati radnicima odgovarajuće obavijesti i, ako je potrebno, pisane upute za radnu opremu koju koristi pri radu.

Obavijesti i pisane upute moraju sadržavati najmanje odgovarajuće sigurnosne i zdravstvene informacije o:

uvjetima korištenja radne opreme

predvidljivim neočekivanim situacijama i

iskustvu pri uporabi radne opreme, ako je to potrebno.

Radnici moraju biti upozoreni na opasnosti kojima su izloženi, radnu opremu koja se nalazi u radnom prostoru i na sve promjene koje na nju utječu, u mjeri u kojoj utječu na radnu opremu koja se nalazi u njihovom neposrednom radnom okruženju, čak i ako je izravno ne uporabljaju.

Poslodavac mora osigurati:

da rukovatelji budu osposobljeni za rukovanje radnom opremom, uključujući pripravnost za sve rizike koje rukovanje tom radnom opremom može izazvati ili

da radnici prođu odgovarajuće posebno osposobljavanje za radnu opremu

MINIMALNI ZAHTJEVI ZA RADNU OPREMU

Opći principi:

 • Minimalni zahtjevi za radnu opremu mogu varirati ovisno o starosti opreme.

Upravljački uređaji:

 • Upravljački uređaji moraju biti jasno označeni i izvan opasnih područja.
 • Radnici trebaju imati nadzor nad opasnim područjima te pristup sigurnosnom sustavu.

Pokretanje radne opreme:

 • Pokretanje opreme mora biti namjerno, osim u normalnim uvjetima automatskog rada.
 • Mora postojati mogućnost zaustavljanja opreme u nuždi.

Zaustavljanje opreme:

 • Oprema mora imati siguran mehanizam za potpuno zaustavljanje.
 • Treba osigurati uređaj za zaustavljanje u nuždi, ovisno o opasnostima.

Sigurnosne zaštite:

 • Oprema mora biti opremljena zaštitom od opasnih područja i sprječavanja pristupa.
 • Zaštite ne smiju uzrokovati dodatne opasnosti i moraju biti snažne konstrukcije.

Osvjetljenje:

 • Radna oprema mora imati odgovarajuće osvjetljenje za siguran rad.

Održavanje:

 • Radovi održavanja trebaju se obavljati kod mirovanja opreme ili uz odgovarajuće sigurnosne mjere.

Isključivanje izvora energije:

 • Oprema mora biti opremljena prepoznatljivim uređajima za isključivanje izvora energije.

Oznake i upozorenja:

 • Oprema mora biti označena prema posebnim propisima za sigurnost radnika.

Pravo na siguran pristup:

 • Radnicima se mora osigurati siguran pristup radnoj opremi i potrebnim područjima.

Zaštita od štetnih tvari:

 • Oprema mora štititi radnike od štetnih tvari ili uvjeta kao što su plinovi, prašina, ili eksplozivne tvari.

Zaštita od električne struje:

 • Oprema mora biti opremljena zaštitom od izravnog ili neizravnog djelovanja električne struje.

Dodatni minimalni zahtjevi za specifične vrste radne opreme:

 • Uključuje specifične zahtjeve za pokretnu radnu opremu, opremu za dizanje tereta, i druge vrste opreme.

Ovi stavke obuhvaćaju osnovne zahtjeve za sigurnost i pravilnu uporabu radne opreme kako bi se osigurala zaštita radnika i spriječile ozljede ili opasnosti na radnom mjestu.

ZAHTJEVI PRI UPORABI RADNE OPREME

Opće odredbe:

 • Radna oprema mora biti ugrađena, postavljena i korištena na način koji smanjuje rizike za korisnike i druge osobe na radu.
 • Postavljanje i rastavljanje radne opreme mora biti sigurno i u skladu s uputama proizvođača.
 • Radna oprema koja može biti izložena udaru munje mora imati zaštitu.
 • Odredbe o uporabi pokretne opreme:
 • Samohodnom radnom opremom smiju rukovati samo osposobljeni radnici.
 • Potrebno je utvrditi prometna pravila za radnu opremu koja se kreće po radnom prostoru.
 • Treba spriječiti radnike da hodaju po prostoru djelovanja samohodne radne opreme.
 • Ako je hodanje u području djelovanja opreme nužno, trebaju se poduzeti dodatne mjere zaštite.
 • Zahtjevi pri uporabi radne opreme za dizanje tereta:
 • Radna oprema za dizanje tereta mora osigurati stabilnost u svim situacijama.
 • Dizanje osoba smije se obavljati samo posebnom opremom predviđenom za tu svrhu.
 • Radnici na opremi za dizanje tereta moraju imati stalni nadzor i sredstva komunikacije.
 • Prijevoz radnika na pokretnoj radnoj opremi s mehaničkim pogonom dopušten je samo uz odgovarajuće mjere zaštite.
 • Zahtjevi pri uporabi radne opreme za povremeni rad na visini:
 • Radna oprema mora biti odabrana prema uvjetima rada i mora omogućiti siguran prolaz.
 • Ljestve se mogu koristiti samo ako druge opcije nisu opravdane.
 • Pri korištenju užeta za pristup i pozicioniranje moraju se poštovati određeni uvjeti.

Cijeli pravilnik pročitajte na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_03_18_421.html

Kontaktirajte nas: