PRAVILNIK O ISPITIVANJU RADNOG OKOLIŠA

Ispitivanje u radnom okolišu obuhvaća:

 • ispitivanja fizikalnih čimbenika (temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka, osvijetljenost, buka i vibracije)
 • ispitivanja kemijskih čimbenika (koncentracija plinova, para, prašina i aerosola)
 • ispitivanja bioloških čimbenika

Pod ispitivanjem smatra se provođenje postupaka mjerenja čimbenika u radnom okolišu prema važećim normama te uspoređivanje i ocjena dobivenih rezultata mjerenja s dopuštenim vrijednostima izloženosti pojedinim štetnostima prema propisima odnosno normama s područja zaštite zdravlja na radu.

MJERNA OPREMA

Mjerna i ispitna oprema mora biti čuvana i održavana na način koji je naznačen u uputama proizvođača opreme.

O mjernoj i ispitnoj opremi vodi se dokumentaciju, koja mora sadržavati sljedeće podatke:

 • naziv mjerne i ispitne opreme
 • ime proizvođača
 • oznaku tipa i serijski broj
 • godinu proizvodnje
 • godinu stavljanja u uporabu
 • datum zadnjeg umjeravanja i
 • dokaze o vlasništvu odnosno najmu (za dodatnu opremu)

Mjerna i ispitna oprema za koju postoji obveza umjeravanja mora se umjeravati na način i u rokovima koji su određeni propisima odnosno prema preporuci proizvođača.

ROKOVI ISPITIVANJA

Svaki poslodavac je dužan, prema odredbama ovoga Pravilnika, na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

 • kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
 • kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti
 • kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije
 • kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli
 • kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne
 • fizičke izolacije.
 • Ispitivanja se obavljaju:
 • odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno
 • na temelju rješenja inspektora rada ili
 • periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

POPIS MJERNE I ISPITNE OPREME

ZA MJERENJE BUKE:

 • zvukomjer prema zahtjevima norme HRN EN 61672
 • zvučni kalibrator prema zahtjevima norme HRN EN 60942
 • frekvencijski analizator prema zahtjevima norme HRN EN 61260

ZA MJERENJE VIBRACIJA:

 • mjerač vibracija koji omogućuje mjerenje i ocjenu vibracija koje djeluju na ruke odnosno na cijelo tijelo

ZA MJERENJE OSVIJETLJENOSTI:

 • mjerač osvjetljenosti (lx) s korekcijom boje (V(I)) i kosinusnom korekcijom

ZA ISPITIVANJE I ODREĐIVANJE KONCENTRACIJA OPASNIH KEMIKALIJA:

Vrste štetnosti:

1. prašina

2. prašina u obliku vlakana

3. anorganski plinovi i pare

4. organski plinovi i pare

5. tvari koje zahtijevaju posebne analitičke tehnike.

Skupni zahtjevi u pogledu mjerne opreme za svih pet točaka štetnosti su:

 • crpke za uzimanje uzoraka
 • osobni dozimetri
 • odgovarajuće glave za pričvršćivanje na crpke za uzimanje različitih uzoraka
 • sprave za umjeravanje crpki
 • umjereni kronometar ili drugi mjerač vremena
 • mjerač temperature, higrometar, barometar, anemometar
 • ustav za obradu i pohranu podataka

Zahtjevi za mjernu opremu po pojedinim točkama su:

Za prašinu:

 • stacionarni sustav za uzimanje uzoraka za finu i ukupnu prašinu s odgovarajućim glavama za uzimanje
 • kalibrirana analitička vaga
 • oprema za kondicioniranje filtara
 • mjerna sprava za procjenjivanje koncentracije respirabilne prašine
 • oprema za konimetrijsku analizu prašine

Za prašinu u obliku vlakana:

 • odgovarajuće glave, deklarirane za uzimanje uzoraka prašine u obliku vlakana
 • fazno kontrastni optički mikroskop

Za anorganske plinove i pare:

 • oprema za uzorkovanje u tekuće i krute apsorpcijske medije
 • spektrofotometar UV/VIS/IR
 • sustav za kontinuirano praćenje koncentracije tvari u zraku s direktnim očitavanjem
 • metoda za potenciometrijsko određivanje koncentracija tvari

Za organske plinove i pare:

 • oprema za uzorkovanje u tekuće i krute apsorpcijske medije
 • kapilarni plinski kromatograf s FID detektorom
 • spektrofotometar UV/VIS/IR
 • postupak ili sustav za identifikaciju tvari
 • sustav za kontinuirani prijam koncentracija tvari u zraku s direktnim očitavanjem

Za tvari koje zahtijevaju posebne analitičke tehnike:

 • visokotlačni tekućinski kromatograf (HPLC), instrument za određivanje ukupnog organskog ugljika, kapilarni plinski kromatograf s različitim detektorima

ZA MJERENJE MIKROKLIME:

 • mjerni instrument za mjerenja temperature zraka, relativne vlažnosti i brzine strujanja zraka
 • mjerni instrument za mjerenje toplinskog zračenja

Cijeli pravilnik o ispitivanju radnog okoliša pročitajte na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_02_16_457.html

Kontaktirajte nas: