Vatrogasni aparat crvene boje obješen na zidu za zaštitu od požara

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

U zakonu o zaštiti od požara u Republici Hrvatskoj istaknuti su  članci koji jasno definiraju prava, dužnosti i odgovornosti u vezi s zaštitom od požara.

Svi građani, bez obzira na pravni status ili položaj u društvu, imaju obvezu djelovati na način koji minimizira rizik od izbijanja požara. To uključuje kako postupanje pojedinaca, tako i tijela državne vlasti i lokalne samouprave.

Osobe nad kojima se vrši nadzor, bilo da su to fizičke ili pravne osobe, dužne su provoditi propisane mjere zaštite od požara. Ove mjere definirane su zakonom, planovima i procjenama ugroženosti od požara te je njihova primjena obvezna radi sprečavanja potencijalnih požara i smanjenja rizika za ljude i imovinu.

Svaka osoba, bez iznimke, snosi odgovornost za neprovođenje propisanih mjera zaštite od požara. To uključuje i odgovornost za izazivanje požara te posljedice koje iz toga mogu proizaći, kako materijalne tako i ljudske.

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU OSPOSOBLJAVANJA ZA PROVEDBU PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE LJUDI I IMOVINE UGROŽENIH POŽAROM

Pravilnikom se propisuje program i način osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, a u svrhu učinkovite zaštite pučanstva i imovine ugroženih požarom.

Odredbe Pravilnika odnose se na:

 • Zaposlene u pravnim osobama te stručnim službama tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave
 • Učenike srednjih škola

Obveze osposobljavanja ne odnose se na:

 • osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara,
 • osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce.

Od obveze osposobljavanja mogu se izuzeti osobe mlađe od 15 godina. a starije od 60 godina (muškarci), odnosno 55 godina (žene).

OSPOSOBLJAVANJE PUČANSTVA

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja pučanstva je:

 • školska ustanova koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova
 • pravna osoba koja pribavi suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova

Nositelj izvođenja programa osposobljavanja dužan je u provedbu osposobljavanja uključiti osobu koja ima zvanje vatrogasnog tehničara-specijaliste, odnosno osobu koja ima završen najmanje stručni dodiplomski studij koji traje do dvije godine.

Nositelj programa dužan je osigurati:

 • Odgovarajuću prostoriju
 • Ručne aparate za početno gašenje požara
 • Sredstva za gašenje požara
 • Gorivo
 • Cilindričnu posudu promjera 1 m i minimalne visine 15 cm
 • Sredstvo za projekciju obrazovnog filma
 • Ostala materijalno-tehnička sredstva

Program osposobljavanja pučanstva sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

Osposobljavanje traje 8 školskih sati, od čega je 6 sati teorijski dio, a 2 sata praktični dio.

Osposobljavanje se provodi u skupinama od maksimalno 30 polaznika.

Osposobljavanje je potrebno prilagoditi dobi polaznika, prethodnom obrazovanju, znanju, vještinama i specifičnostima procesa rada

KAZNENE ODREDBE

Nočanom kaznom u iznosu od 3700 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne uputi djelatnike na osposobljavanje.

Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Novčanom kaznom u iznosu od 370 kuna kaznit će se za prekršaj pojedinac ako bez opravdanih razloga odbije proći osposobljavanje.

Novčanom kaznom u iznosu od 3700 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj izvođenja programa osposobljavanja ako osposobljavanje ne provodi prema odredbama ovoga Pravilnika.

Mjere zaštite od požara kod građenja

Pravilnik o zaštiti od požara također se detaljno bavi mjerama zaštite od požara kod građenja. Propisuje mjere koje treba poduzeti na gradilištu tijekom građenja kako bi se požarni rizik ograničio na prihvatljivu mjeru te omogućila učinkovita intervencija vatrogasaca uz zaštitu njihovih života.

Osim toga, pravilnik zahtijeva da izvođač na gradilištu posjeduje elaborat zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za izradu glavnog projekta građevine.

Kroz jasno definirane pojmove i kontinuiranu primjenu mjera zaštite od požara na gradilištu, pravilnik osigurava da se sigurnost na gradilištima održava na visokoj razini tijekom svih faza građenja.

Dodatne mjere zaštite od požara propisuju se za gradilišta s visokim požarnim rizikom ili otežanim uvjetima gašenja i spašavanja, osiguravajući da se na svakom gradilištu primjenjuju specifične mjere ovisno o vrsti radova koji se izvode.

Cijeli pravilnik pročitajte na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_08_61_1103.html


Kontaktirajte nas: