Pravilnik o zaštiti na radu na privremnim gradilištima

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima propisuje mjere, pravila, postupke i aktivnosti zaštite na radu radnika, osoba na radu i samozaposlenih osoba na takvim gradilištima.

Važnost pravilnika za gradilišta

Propisuje i sigurnosne i zdravstvene uvjete na privremenim gradilištima, osiguravajući zaštitu radnika i drugih osoba na gradilištu, što je od izuzetne važnosti za sprječavanje ozljeda, nesreća i potencijalno fatalnih situacija. Poštivanje ovih pravila, stvara se sigurno radno okruženje koje ne samo da smanjuje rizik od ozljeda i nesreća, već i unapređuje radne uvjete i produktivnost.

Prednosti poštivanja pravilnika

Osigurava sigurno radno okruženje, smanjuje rizik od ozljeda i nesreća, poboljšava radne uvjete i produktivnost.

Kazne za nepoštivanje pravilnika

Poslodavci su dužni primjenjivati načela i mjere zaštite iz pravilnika, a kršenje propisa može rezultirati novčanim kaznama ili drugim sankcijama.

Posljedice nepoštivanja ili nepridržavanja prema propisima

Nepoštivanje propisa o zaštiti na radu može dovesti do ozljeda, oboljenja ili smrti radnika, te mogućih pravnih sankcija za poslodavca.

Tko je odgovoran za poštivanje pravilnika?

Poslodavci su odgovorni za provođenje pravilnika na gradilištima, uz koordinaciju i nadzor nad radom koordinatora zaštite na radu.

Pravilnik o zaštiti na radu na privremnim ili pokretnim gradilištima ( sažetak):

a) Opći minimalni zahtjevi pravilnika za mjesta rada na gradilištu

 • Materijali, oprema i dijelovi koji mogu ugroziti radnike moraju biti sigurno učvršćeni
 • Nedostupne površine nedovoljne čvrstoće ne smiju biti pristupačne bez sigurnosnih sredstava
 • Instalacije moraju biti projektirane tako da ne predstavljaju opasnost od požara ili električnog udara
 • Odabir opreme mora uzeti u obzir vrstu i snagu distribuirane energije
 • Evakuacijski putovi i izlazi u nuždi moraju biti slobodni i voditi do sigurnog područja
 • Ugroženim radnicima mora biti omogućeno brzo i sigurno napuštanje mjesta rada
 • Mora biti dovoljan broj aparata za gašenje požara i alarmnih sustava, a oprema za gašenje biti lako dostupna i označena
 • Mora biti osiguran dovoljan dotok svježeg zraka
 • Radnici ne smiju biti izloženi štetnim tvarima bez odgovarajuće zaštite
 • Temperatura mora biti primjerena radnim postupcima
 • Mjesta rada moraju imati prirodnu i umjetnu rasvjetu
 • Vrata i rampe moraju biti sigurna i označena
 • Prolazi – područja opasnosti, moraju biti sigurni i pravilno označeni
 • Teretne platforme i rampe moraju odgovarati dimenzijama tereta
 • Radnici moraju imati dovoljno slobode kretanja
 • Mora biti osigurana prva pomoć i osposobljeno osoblje
 • Sanitarna oprema- moraju biti osigurane garderobe, tuševi, umivaonici, nužnici
 • Radnicima moraju biti osigurane prostorije za odmor
 • Trudnice i dojilje moraju imati prikladne uvjete za odmor
 • Mjesta rada moraju biti prilagođena osobama sa smanjenom radnom sposobnošću
 • Okoliš i vanjska granica moraju biti označeni

b) Posebni minimalni zahtjevi prema pravilniku za mjesta rada na gradilištu

Unutarnja mjesta na gradilištu:

 • Stabilnost i čvrstoća: objekti moraju biti konstruirani i stabilni prema njihovoj namjeni
 • Izlazi u nuždi: izlazna vrata moraju biti otvorena prema van i lako dostupna u slučaju opasnosti. Klizna ili okretna vrata nisu dopuštena
 • Provjetravanje: klimatizacijski uređaji ne smiju stvarati nelagodu, a nečistoća mora biti uklonjena kako bi se osiguralo zdravlje radnika
 • Temperatura: u različitim prostorijama moraju odgovarati njihovoj namjeni, a prozori i staklene pregrade trebaju ograničiti utjecaj sunčeve svjetlosti
 • Osvjetljenje: radne prostorije moraju imati prirodno svjetlo i umjetno osvjetljenje radi sigurnosti i zaštite zdravlja radnika
 • Podovi, zidovi, stropovi i krovovi: podovi moraju biti stabilni i protuklizni, a površine lako čistive. Staklene pregrade moraju biti označene
 • Prozori i vrata: vrata i ulazi moraju odgovarati namjeni prostorija, a prozori i svjetlarnici moraju biti sigurni za otvaranje i čišćenje
 • Prolazi: prolazi moraju biti jasno označeni ako je to potrebno za zaštitu radnika.
 • Pokretne stepenice i trake: moraju biti opremljene sigurnosnim napravama i uređajima za hitno isključivanje
 • Veličina prostorija: radne prostorije moraju biti dovoljno prostrane i visoke kako bi se osigurala sigurnost, zdravlje i udobnost radnika

Vanjska mjesta na gradilištu:

 • Stabilnost i čvrstoća: mjesta rada na visini ili tlu moraju biti čvrsta i stabilna, uzimajući u obzir nosivost, raspodjelu opterećenja i vanjske utjecaje. Potrebno je redovito provjeravati stabilnost i čvrstoću nakon promjena
 • Instalacije za distribuciju energije: instalacije moraju biti pregledane i održavane redovito, a zračni električni vodovi trebaju biti preusmjereni ili zaštićeni
 • Atmosferski utjecaji: radnici moraju biti zaštićeni od atmosferskih utjecaja koji mogu ugroziti njihovo zdravlje
 • Padajući predmeti: potrebno je poduzeti mjere za zaštitu radnika od padajućih predmeta i spriječiti urušavanje materijala i opreme
 • Padovi s visine: padovi s visine moraju se spriječiti ogradama ili korištenjem sigurnosne opreme poput košara ili mreža. Radnici moraju biti vezani sigurnosnim pojasevima ako je potrebno
 • Skele i ljestve: skele i ljestve moraju biti projektirane, postavljene i održavane tako da osiguravaju sigurnost radnika i sprječavaju padove
 • Oprema za dizanje: oprema za dizanje mora biti ispravno projektirana, postavljena i održavana, a vozači moraju biti posebno osposobljeni za rad s tom opremom
 • Vozila i strojevi za iskopavanje: vozila i strojevi moraju biti pravilno projektirani, održavani i korišteni, a vozači moraju biti posebno osposobljeni
 • Instalacije i radna oprema: instalacije i oprema moraju biti ispravno projektirane, održavane i korištene samo u svrhu za koju su namijenjene
 • Građevne jame, bunari, podzemni radovi: potrebno je poduzeti odgovarajuće mjere zaštite u građevnim jamama i podzemnim radovima kako bi se osigurala sigurnost radnika i spriječile opasnosti poput pada ili poplava
 • Rušenje: radovi na rušenju moraju se izvoditi pod nadzorom stručne osobe i uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera.
 • Metalni ili betonski okviri, oplate i teški montažni elementi: potrebno je osigurati sigurnost radnika pri postavljanju i rastavljanju konstrukcija te zaštititi ih od nestabilnosti
 • Podvodna zvona i kesoni: podvodna zvona i kesoni moraju biti konstruirani i opremljeni tako da osiguravaju sigurnost radnika u slučaju prodiranja vode
 • Radovi na krovu: radovi na krovu moraju se izvoditi uz primjenu sigurnosnih mjera protiv pada radnika ili predmeta

Detaljani pravilnik o zaštiti na radu na privremneim gradilištima potražite na linku https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_48_917.html

Kontaktirajte nas: