prikaz zaštitne opreme kao osnovna pravil azaštite na radu ( kciga, propisi, čunjevi, prva pomoć, naočale, rukavice)

OSNOVNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

KOJE ZAHTJEVE SADRŽE OSNOVNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU?

Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljavati sredstvo rada kada je u uporabi, a osobito:

  • zaštitu od mehaničkih opasnosti

  • zaštitu od udara električne struje

  • sprječavanje nastanka požara i eksplozije

  • osiguranje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine

  • osiguranje potrebne radne površine i radnog prostora

  • osiguranje potrebnih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju radnika i drugih osoba

  • osiguranje čistoće

  • osiguranje propisane temperature i vlažnosti zraka i ograničenja brzine strujanja zraka

  • osiguranje propisane rasvjete

  • zaštitu od buke i vibracija

  • zaštitu od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja

  • zaštitu od fizikalnih, kemijskih i bioloških štetnih djelovanja

  • zaštitu od prekomjernih napora

  • zaštitu od elektromagnetskog i ostalog zračenja

  • osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.

Osnovna pravila zaštite na radu imaju prednost u primjeni u odnosu na posebna pravila zaštite na radu.

POSEBNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, dodatno se primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja se odnose na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke.

Posebna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti, kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada.

Posebna pravila zaštite na radu, osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka, sadrže i prava i obveze u vezi s:

  • organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora

  • načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme

  • posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima

  • postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa

  • uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom

  • postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.

PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Prema zakonu i članku 10. zaštite na radu ona sadrži pravila:

  • pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada

  • pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada

  • pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima

  • načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu

  • načine i postupke suradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu

  • zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu

  • ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.

OPĆA NAČELA PREVENCIJE

Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na temelju sljedećih općih načela prevencije:

  • izbjegavanja rizika

  • procjenjivanja rizika

  • sprječavanja rizika na njihovom izvoru

  • prilagođavanja rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihovog štetnog učinka na zdravlje

  • prilagođavanja tehničkom napretku

  • zamjene opasnog neopasnim ili manje opasnim

  • razvoja dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša

  • davanja prednosti skupnim mjerama zaštite pred pojedinačnim

  • odgovarajuće osposobljavanje i obavješćivanje radnika

  • besplatnosti prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike

PRIZNATA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

U situaciji kada pravna pravila zaštite na radu nisu aktivna u pravnom sustavu Republike Hrvatske, poslodavac će se osloniti na priznata pravila zaštite na radu. Ta pravila uključuju norme, stručne smjernice i dokazane prakse koje su usmjerene na smanjenje rizika na radu i sprječavanje ozljeda, profesionalnih bolesti te drugih štetnih posljedica za radnike.

Kontaktirajte nas za više informacija o pravilnicima!

Kontaktirajte nas: